Přehled aktuálně platných povinností v oblasti nakládání s odpady

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat ve čtvrtek 14. září 2023 od 9:00 do 13:00 hodin v hotelu TRISTAR – CONGRESS, U Sluncové 14, Praha 8 – www.olympik.cz

(spojení MHD: Metro B stanice Invalidovna, pak asi 200 metrů pěšky okolo vchodu do hotelu Olympik rovně přes parkoviště pro autobusy; parkování je možné na ulici v okolí hotelu nebo na hlídaném hotelovém parkovišti)

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen také prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast on-line. V případě, že Vám nevyhovuje termín konání, lze si objednat také záznam semináře (Informace o tom, co je on-line seminář a co potřebujete, abyste se ho mohli zúčastnit, naleznete zde).

Seminář je určen všem pracovníkům ze soukromého i státního sektoru, kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi spojenými s nakládáním s odpady. K novému zákonu o odpadech č. 541/2020 Sb., účinnému od 1. 1. 2021, byla následně vydána velice rozsáhlá prováděcí vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb., která byla však již v průběhu roku 2022 novelizována, a to nejprve vyhláškou č. 78/2022 Sb. a následně vyhláškou č. 445/2022 Sb. Seminář si klade za cíl především seznámit účastníky s praktickou aplikací aktuálně platné legislativy a také se změnami povinností, které mají odloženou účinnost. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně.

Program semináře:

 • Právní rámec nakládání s odpady – zákon o odpadech a související zákony, prováděcí předpisy, metodické pokyny MŽP
 • Způsoby nakládání  s odpady u původce odpadů
 • Předcházení vzniku odpadů a hierarchie nakládání s odpady – předcházení vzniku odpadů,
 • Vedlejší produkt – možnosti využití režimu vedlejšího  produktu,  výhody pro  původce odpadů
 • Povinnosti při nakládání s odpady – obecné povinnosti, povinnosti původce odpadů
 • Soustřeďování odpadů – povinnosti při soustřeďování odpadu – upuštění od odděleného soustřeďování odpadu
 • Obecní systémy nakládání s KO – oddělený sběr komunálních odpadů, výpočet podílu odděleně soustředěných složek KO
 • Komunální odpady od zaměstnanců a návštěvníků provozovny
 • Předávání odpadu – předávání odpadu do zařízení, předávání odpadu obchodníkovi s odpady, předávání odpadu obci
 • Přeprava odpadů v rámci ČR – požadavky na přepravu odpadů, ohlašování přepravy nebezpečných odpadů
 • Odstraňování odpadu – podmínky odstraňování odpadu, podmínky ukládání odpadu na skládky
 • Povinnosti při nakládání s některými odpady – nebezpečné odpady, vyloučení  nebezpečných  vlastností odpadů, stavební a demoliční odpady, odpady ze zdravotní a veterinární péče
 • Dokumentace k odpadu – informace o osobě a odpadu, základní popis odpadu
 • Vedení evidence odpadů a ohlašování – nová katalogová čísla a evidenční kódy, vedení průběžné evidence, ohlašování odpadů Vybrané přestupky původce odpadů – přestupky původce, sankce

Lektor: Ing. Petr Šulc – sfe consulting s.r.o. a výkonný ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 13. září 2023. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 2.314,- Kč + DPH 21 % (2.800,- Kč včetně DPH). V ceně je zahrnut sborník v elektronické podobě a v případě osobní účasti také občerstvení. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 25008. Daňový doklad obdrží účastník e-mailem nebo na semináři. Fakturační údaje dodavatele: Václav Žáček, Měšická 830, 250 85 Bašť, IČ: 71572325, DIČ: CZ7812010426. Storno podmínky: Závaznou přihlášku je možné zrušit nejpozději 48 hodin před začátkem semináře (do lhůty se nezapočítávají víkendy a státní svátky). V případě pozdějšího zrušení účasti nebo nedostavení se na seminář se zaplacený poplatek nevrací a pokud ještě nebyl uhrazen, bude fakturován stornopoplatek ve výši 100 % ceny semináře. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře, pořízením záznamu semináře, s cenou a storno podmínkami.

Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz

Přihláška na seminář

 • Kontakty

 • Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 85 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty