Nový zákon o odpadech a jeho dopady na povinnosti původců odpadů

Energetický institut si Vás dovoluje pozvat na jednodenní on-line seminář, který se bude konat 22. ledna 2021 od 09:00 do 13:00 hodin. (Informace o tom, co je on-line seminář a co potřebujete, abyste se ho mohli zúčastnit, naleznete zde)

Seminář je určen všem pracovníkům ze soukromého i státního sektoru, kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi spojenými s nakládáním s odpady. Zcela nový zákon o odpadech již prošel celým legislativním procesem a bude účinný od 1. ledna 2021. Cílem semináře je přehledně seznámit účastníky se změnami, které přináší nová legislativa, a to především z pohledu původců odpadů. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně.

Program semináře:

Úvod semináře

Účinnost a struktura zákona o odpadech

 • povinná transpozice odpadových směrnic EU
 • stručný obsah zákona
 • hierarchie odpadového hospodářství

Stav movité věci

 • odpad, nebezpečný odpad, ukončení odpadového režimu
 • zásady zařazování, třídění, označování odpadů
 • soustřeďování a klasifikace nebezpečných odpadů
 • vedlejší produkt, předcházení vzniku odpadů

Přehled povinností původce a oprávněných osob

 • kdo je původce: činnost více osob; pronajímatel
 • povinnosti občana, vlastníka pozemku, školy, obce
 • základní povinnosti původce
 • provozovatel zařízení, povolení a provoz zařízení
 • katalog činností
 • obsah žádosti, revizní zprávy, povolení
 • výjimky – zařízení bez povolení

Definice nakládání s odpadem

 • vzorkování a zkoušky odpadů
 • soustřeďování, upuštění od odděleného soustřeďování
 • shromažďování, skladování odpadů
 • sběr, úprava, využití odpadů
 • mobilní sběr
 • odstraňování odpadů, skládkování, poplatek
 • třídící sleva na skládce
 • vnitrostátní a přeshraniční přeprava

Vedení evidence odpadů a ohlašování

 • vedení průběžné evidence školy, obce, oprávněné osoby
 • ohlašování odpadů a zařízení
 • nová katalogová čísla (PPP)
 • nové evidenční kódy

Povinnosti při nakládání s komunálním odpadem

 • obecní systém
 • předávání KO do obecního systému
 • nakládání s BRKO; kompostování
 • poplatek za komunální odpad

Nápravná opatření a sankce

 • přestupky fyzických osob, obcí
 • přestupky provozovatelů, právnických osob

Odpovědi na dotazy, závěr semináře

Lektor: Ing. Eva Směšná – odborný konzultant v oblasti ochrany ŽP

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději 21. ledna 2021. Pro přihlášení na seminář je možné použít elektronickou přihlášku na této stránce nebo zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 2.149,- Kč + DPH 21 % (2.600,- Kč včetně DPH). V ceně je zahrnut sborník v elektronické podobě. Potvrzení o účasti vydáváme na vyžádání. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300, variabilní symbol: 23001. Daňový doklad obdrží účastník e-mailem. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře. Organizační garant: Václav Žáček, tel: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz.

Elektronická přihláška

 • Kontakty

  Korespondenční adresa
  Energetický institut
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  Fakturační adresa
  Václav Žáček
  Měšická 830
  250 65 Bašť

  IČO: 715 72 325
  DIČ: CZ7812010426

  Tel.: 724 550 035
  E-mail: info(zavináč)energeticky-institut.cz

  Další kontakty...